STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Oferty urzędów pracy
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 Artykuły
 Serwis informacyjny dla rolników
 Granty i dotacje
 Edukacja
 Serwis dla osób niepełnosprawnych
 • Granty i dotacje

  Wykaz AKTYWNYCH KONKURSÓW

  W tym miejscu publikujemy pakiet informacji dotyczących możliwości pozyskiwania grantów i dotacji lub uczestnictwa w konkurach, w tym przede wszystkim o charakterze artystycznym. Opisując konkurs podajemy tylko podstawowe informacje: rejestrujemy np. fakt ogłoszenia konkursu i dane pomocne w podjęciu decyzji o poważniejszym się nim zainteresowaniu. Zakładamy, że gdy użytkownik Internetowego Serwisu GCI opis uzna za godny uwagi, zawarte w nim informacje zweryfikuje posiłkując się danymi z stron WWW organizatorów. Wszelkie informacje i  dane zostały zestawione na podstawie informacji zaczerpniętych z stron internetowych organizatorów poszczególnych przedsięwzięć. Warto też zobaczyć: "Wykaz instytucji organizujących konkursy grantowe"

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „4 edycja programu Pracownia Umiejętności”. Dla kogo: organizacje pozarządowe. Termin składania wniosków: do 15 września 2006r. Więcej na stronie internetowej: www.pracowniaumiejetnosci.pl.

  Collegium Civitas. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: Konkurs na najciekawsze i najbardziej użyteczne zajęcia dla słuchaczy Studium: pojedynczy wykład, warsztat, seminarium (do 90 min.) lub krótką serię (2-3) takich zajęć. Dla kogo: osoby, które chcą wygrać studia podyplomowe i zostać wykładowcą Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi. Do kiedy: 15 września 2006 r.. Więcej na stronie internetowej: http://www.civitas.edu.pl

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: "Bezpieczny start... Młody europejski filmowiec roku" Dla kogo: Autorzy filmów nie mogą mieć więcej niż 19 lat. Termin zgłoszeń: do 30 września 2006. Więcej na stronie internetowej: ew2006.osha.eu.int/competition/video/.

  Fundacja "Fundusz Współpracy". Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu”. Dla kogo: organizacji pozarządowych zajmujących się rzecznictwem i monitoringiem. Do kiedy: 2 października 2006. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.cofund.org.pl/rm

  Fundacja Edukacji Ekonomicznej. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Galeria zabytków Polski. Konkurs fotograficzny dla uczniów”. Dla kogo: uczniów wszystkich rodzajów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Termin składania wniosków: do 17 września 2006 r . Więcej na stronie internetowej: www.scholaris.pl/Portal?secId=www1&pol_docview=41015T40X015X8OQT2P3Y6DG&prefix=pol.

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Bankiem Pocztowym SA, Fundacją BRE Banku, Fundacją Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz koalicją lokalnych organizacji pozarządowych. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: V edycja programu stypendiów pomostowych. Dla kogo: młodzież pochodząca z byłych terenów popegeerowskich (I segment), młodzież ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (II segment), młodzież ze szkół objętych programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: 'Szkoła ucząca się', 'English Teaching' (III segment), młodzież ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji uczestniczących w akcji "Dyplom z marzeń" (IV segment). Do kiedy: 15 sierpnia 2006 roku. Więcej na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl/Vedycja.html

  Fundacja im. Nowickiego. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: Konkurs na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska. Dla kogo: dla absolwentów wyższych uczelni, którzy są autorami prac magisterskich o tematyce związanej z ochroną środowiska i pragną dalej realizować się w tematyce środowiskowej. Do kiedy: 30 września 2006. Więcej na stronie internetowej: www.fundnowickiego.pl

  Fundacja im. Stefana Batorego. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: "Program Wschód-Wschód". Dla kogo: osoby z Polski zaproszone do udziału w projektach realizowanych w innych krajach regionu (Europa Środkowa, Wschodnia, Południowa i Azja Centralna), pod warunkiem, że projekt ten jest popierany przez działającą w danym kraju fundację z sieci Open Society Institute. Termin składania wniosków: 22 sierpnia 2006r. Więcej na stronie internetowej: http://www.batory.org.pl/wschod/index.htm

  Fundacja im. Stefana Batorego. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: Organizacje strażnicze: "społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym". Dla kogo: O dotacje mogą ubiegać się niezależne, nienastawione na zysk organizacje i instytucje, które będą umiały wykazać nie tylko skuteczność prowadzonej dotychczas działalności, lecz także rzetelność w zarządzaniu i wypełnianiu zobowiązań wynikających z prawa. Do kiedy: 28 sierpnia 2006. Więcej informacji na stronie: www.batory.org.pl/spob/wytyczne.htm

  Fundacja im. Stefana Batorego. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: II edycja konkursu "Kolorowa Akademia". Dal kogo: organizacje pozarządowe o budżecie rocznym nie większym niż 100 tys. zł, prowadzące działania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców. Do kiedy: 15 września 2006 r.. Więcej na stronie internetowej: www.batory.org.pl/szanse/kolorowa.htm.

  Fundacja PZU. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży” Dla kogo: Organizacje pozarządowe prowadzące działalność społecznie użyteczną; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Do kiedy: 1 października 2006 r. Więcej na stronie internetowej: http://www.pzu.pl/?nodeid=576

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Programu MŁODZIEŻ”. Dla kogo: młodych ludzi, którzy chcieliby realizować międzynarodowe projekty z bliskimi sąsiadami – Czechami, Słowakami i Węgrami. Do kiedy: do 21 sierpnia 2006. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/7/ oraz pod adresem: krutkowska@mlodziez.org.pl .

  Fundacja Wspomagania Wsi oraz BISE. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Nasza wieś, naszą szansą - 2006”. Dla kogo: organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.  Do kiedy: 9 października 2006r. Więcej na stronach internetowych: http://www.fww.org.pl/polski/lektura/nwogloszenie.htm oraz http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=939.

  Habitat for Humanity i Ashoka. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „innowacyjne projekty związane z dostępnym budownictwem”. Dla kogo: organizacje pozarządowe, publiczne, firmy prywatne, a także osoby indywidualne (architekci, inżynierowie, działacze społeczni itp.) Termin zgłoszeń: do 23 sierpnia 2006. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.changemakers.net.

  Instytut Spraw Publicznych oraz PAFW. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: "Obywatel i prawo". Dla kogo: organizacje pozarządowe. (Celem programu jest: poszerzanie dostępu mieszkańców małych społeczności, w tym grup społecznie marginalizowanych, do pomocy prawnej poprzez finansowe i merytoryczne wspieranie działań pozarządowych organizacji poradniczych oraz poprzez upowszechnianie rozwiązań systemowo zwiększających dostęp obywateli do informacji i pomocy prawnej). Do kiedy: 29 września 2006 r.

  Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oddział terenowy w Wałbrzychu oraz portal internetowy Nasz Wałbrzych. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Rodzina w obiektywie”. Dla kogo: dla wszystkich którzy zajmują się fotografowaniem. Do kiedy: do 31 sierpnia 2006. Więcej na stronie internetowej: www.konkurs.walbrzych.info

  Kompania Piwowarska S. A. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Warto być za”. Dla kogo: organizacje pozarządowe (Celem kampanii jest aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów adresowanych do najbardziej potrzebujących). Do kiedy: 31 sierpnia 2006 r. Więcej na stronie internetowej: www.warto.eu

  Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Druga faza programu Leonardo Da Vinci”. Dla kogo: Program adresowany do instytucji publicznych oraz prywatnych zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe. Do kiedy: 29 września 2006 r. Więcej na stronie internetowej: www.leonardo.org.pl.

  Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej” Dla kogo: W konkursie uczestniczyć będą mogli uczniowie szkół średnich i studenci I roku urodzeni między 30 września 1986 a 1 września 1993. Do kiedy: do 31 października 2006 roku. Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundusz.org.

  Międzynarodowe Targi Poznańskie, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Akademia Rolnicza w Poznaniu. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „konkursu na najlepszy agroturystyczny produkt regionalny”. Dla kogo: W konkursie mogą wziąć udział organizacje formalne (na przykład: stowarzyszenia, urzędy gmin, fundacje, itp.). Do kiedy: 30 lipca 2006. Więcej na stronie internetowej: www.funduszeonline.pl.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Patriotyzm jutra”. Dla kogo: państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze (pomoc de minimis), publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne I i II stopnia oraz uczelnie artystyczne. Do kiedy: dwie tury: I do 15 września, II do 15 listopada. Więcej na stronie internetowej: http://www.nck.pl/?pj

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Znaki czasu”. Dla kogo: Regionalne Stowarzyszenia i Fundacje działające w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu"; organizacja pozarządowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa działające w sferze kultury (pomoc de minimis), kościoły i związki wyznaniowe. Do kiedy: I tura 15 września, II 15 listopada. Więcej na stronie internetowej:  http://www.nck.pl/programyop_zc2006.php

  Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: Program „Talent” Dla kogo: bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą, którzy nie ukończyli 25 roku życia lub bezrobotnymi, którzy nie przekroczyli 27 roku życia (w tym przypadku musi być spełniony warunek skierowania na staż w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej), zarejestrowanymi w powiatowych urzędach pracy, zgodnie z pobytem stałym lub tymczasowym, zwanych dalej bezrobotnymi absolwentami. Do kiedy: 23 września. Więcej na stronie internetowej: http://www.mk.gov.pl/website/index.jsp?catId=391

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: konkurs „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Dla kogo: Gminy będące organizatorami prac społecznie użytecznych, Partnerstwa Projektowe, które uruchomiły wspólnie program prac społecznie użytecznych. Do kiedy: 31 lipca 2006r. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mps.gov.pl

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania ES. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: Działanie 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka, instytucje szkoleniowe, jednostki naukowe, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe. Do kiedy: 30 września 2006 roku (lub do wyczerpania środków). Więcej na stronie internetowej: www.dwfefs.gov.pl

  Minister Spraw Zagranicznych. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji:„Wystawa- Milenijne Cele Rozwoju” Dla kogo: Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.). Do kiedy: do 12 września 2006 r. Więcej na stronie internetowej:www.msz.gov.pl/Otwarty,konkurs,Ministra,Spraw,Zagranicznych,na,realizacje,zadania,Wystawa,-,Milenijne,Cele,Rozwoju%E2%80%9D,7309.html

  Nadbałtyckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Kultura Miejska, The One Minutes Foundation. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „1. polska edycja konkursu na najlepsze filmy jednominutowe 2006 roku.”. Dla kogo: brak ograniczeń formalnych, szczegóły w regulaminie konkursu dostępnym na stronie WWW organizatora. Do kiedy: 31 sierpnia 2006 r. Więcej na stronie internetowej: www.theoneminutes.pl.

  Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych „OSKA”. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: "Fundusz dla kobiet" - Program Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych (2 etapy). Dla kogo:  organizacje kobiece nieformalne kobiece grupy, organizacje pozarządowe. Do kiedy: I etap konkursu 20 lipca 2006 r.;  II etap konkursu 30 listopada 2006 r. Więcej na stronie internetowej: www.oska.org.pl

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Najlepsze polskie doświadczenia” dla kogo: konkurs grantowy adresowany do doświadczonych polskich organizacji pozarządowych, które będą upowszechniać w Regionie najlepsze polskie doświadczenia związane z transformacją ustrojową. Do kiedy: 15 października 2006r. Więcej na stronie internetowej: http://www.edudemo.org.pl/rita

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: "Działaj Lokalnie V". Dla kogo: koalicji lokalnych tworzonych przez organizacje pozarządowe (grup inicjatywnych pochodzących z miejscowości liczących do około 20 tys. mieszkańców, w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja pozarządowa oraz partnerzy reprezentujący samorząd lokalny i sektor biznesu). Do kiedy: 14 sierpnia 2006 r. Więcej na stronie internetowej: http://www.dzialajlokalnie.pl/strona.php?p=370

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Nazwa grantu: „Współpraca lokalna” (działania na rzecz wymiany doświadczeń z partnerami z krajów byłego bloku wschodniego, przede wszystkim z Białorusi, Mołdawii, obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i Ukrainy). Dla kogo: pozarządowe oraz szkoły publiczne. Do kiedy: do 15 września 2006 oraz 15 marca 2007. więcej na stronie: www.pafw.pl

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „Wolontariat studencki”, Dla kogo: Szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-gimnazjalnych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, z terenu całej Polski oraz środowisk akademickich w całej Polsce. Do kiedy: brak informacji: Więcej na stronie internetowej: www.wolontariatstudencki.pl

  Samorząd Województwa Małopolskiego. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: "Amicus Hominum". Dla kogo: Nagrodę mogą otrzymać osoby prywatne, które w roku 2005 w sposób szczególny działały na rzecz dobra innych, swoją bezinteresowną aktywnością wspierały drugiego człowieka. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać zarówno osoby prywatne, jak również organizacje społeczne, instytucje, osoby prawne, organy administracji publicznej czy też kościoły i związki wyznaniowe. Termin składania wniosków: do 30 października 2006. Dodatkowe informacje: mpyk@malopolska.mw.gov.pl

  Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: "Polski Kupiec Roku" Dla kogo: W konkursie udział bierze każdy kupiec, którego nazwisko  zostanie umieszczone na kuponie konkursowym i nadesłane do właściwej redakcji gazety, na łamach której będą ukazywały się kupony, lub – w przypadku edycji branżowej – także do organizatorów konkursu. Termin składania wniosków: do 12 września 2006 roku. Więcej na stronie internetowej: www.ekwiatkowski.poznan.pl/kupiec/wprowadzenie.html

  Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Amicus”. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: „HISTORIA LEGENDĄ MALOWANA”. Dla kogo: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie z całej Polski w wieku 9- 21 lat. Do kiedy: 25 października 2006r. Więcej na stronie internetowej: www.amicus.net.pl

  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: Konkurs „Człowiek bez barier” dla kogo: przyznawany jest pełnoletniej osobie niepełnosprawnej fizycznie za szczególne osiągnięcia życiowe. Do kiedy: 30 września. Więcej na stronie internetowej: www.integracja.org oraz www.niepelnosprawni.info

  Stowarzyszenie "Po pierwsze rodzina". Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: konkursu fotografii pt. "Dziecko niepełnosprawne – kochane takie jakie jest dlatego, że jest!"Dla kogo: osób zajmujących się fotografią Termin składania prac: do 1 października 2006 r. Więcej na stronie internetowej: www.aga.org.pl/konkurs/

  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Nazwa grantu / przedsięwzięcia / dotacji: Konkurs „Człowiek bez barier” dla kogo: przyznawany jest pełnoletniej osobie niepełnosprawnej fizycznie za szczególne osiągnięcia życiowe. Do kiedy: 30 września. Więcej na stronie internetowej: www.integracja.org oraz www.niepelnosprawni.info

  msnavigation